KREDITĒŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi darbojas attiecībā uz kredītlīgumiem („Kredītlīgums”), kas noslēgti, lai finansētu preču pirkuma līgumus no katalogiem, interneta veikaliem un tirdzniecības vietās.
1.2. Kredītlīgums tiek slēgts starp Holm Bank Latvia SIA (“Kreditētājs”) un Latvijā dzīvojošu fizisku personu, kura veic pasūtījumu un lūdz kredītu (“Pircējs” vai „Kredīta ņēmējs”) preču iegādei.
1.3. Kredītlīguma noslēgšana notiek: 1)Preču pārdevēja mājas lapas interneta veikalā tiešsaistes režīmā; 2)tirdzniecības vietās klātienē; 3)ar pasta komersanta (kurjera) palīdzību, vienlaikus ar pasūtīto preču pieņemšanas dokumentu parakstīšanu; 4)izmantojot Latvijā izplatāmos pasta pārdošanas Preču pārdevēja katalogus.
1.4. “Kreditētājam” ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šos noteikumus. Mainītie noteikumi ir spēkā attiecībā pasūtījumiem, kas veikti pēc nosacījumu maiņas. Pašreizējā nosacījumu redakcija ir spēkā attiecībā uz pasūtījumiem no pasta pārdošanas kataloga, vai veicot pasūtījumu interneta veikalā, vai izdarot pasūtījumu tirdzniecības vietā no 01.12.2015. Katra jauna noteikumu redakcija atceļ iepriekšējo.
1.5. Kredīta ņēmēja veiktais pasūtījums līguma 1.3.punkta noteiktajā kārtībā tiek uzskatīts par apstiprinājumu noslēgt Kredītlīgumu. Kreditētāja puses piekrišanu līguma slēgšanai apliecina 1)preces nodošana Kredīta ņēmējam ar pasta komersanta (kurjera) palīdzību kopā ar Kredītlīguma eksemplāriem, 2)preces izsniegšana tirdzniecības vietā, parakstot kredītlīgumu un noteikumus.
1.6. Kredītlīgums ir noslēgts un stājas spēkā dienā, kad Kredīta ņēmējs saņem preci un parakstās par tās saņemšanu un darbojas līdz pilnai abu pušu nolīgto saistību izpildei.
1.7. Noslēdzot un laužot Kredītlīgumu sadarbības partneris ir tiesīgs darboties kā Holm Bank Latvia SIA pārstāvis.

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Kredīta ņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no Kreditēšanas līguma spēkā stāšanās brīža vienpusēji atteikties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to Kreditētājam pirms šī termiņa beigām. Kredīta ņēmēja pienākums ir maksāt saņemto kredītu, Līguma 5.1.punktā norādītos procentus un citus maksājumus tikai par laikposmu līdz kreditēšanas līguma atmaksāšanas dienai, tas ir, līdz dienai, kad kredīta devējs saņēmis iepriekš minēto patērētāja paziņojumu. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Kredīta ņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Kreditētājam, atmaksāt Līguma 4.2. punktā minēto kredīta summu un 5.1.punkta kārtībā aprēķinātos procentus par laika periodu no kredīta saņemšanas dienas līdz kreditēšanas līguma izbeigšanas dienai, kā arī samaksāt Kreditētājam visus izdevumus, kurus Kreditētājs veicis publiskai personai, saskaņā ar Līgumu.
2.1.1. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs ir izmantojis Līguma 2.1.punktā minētās tiesības, bet nav veicis Līguma 2.1.punktā minētajā termiņā minētos maksājumus, tiek uzskatīts, ka Kredīta ņēmējs nav izmantojis atteikuma tiesības, un starp pusēm turpinās no līguma izrietošās tiesības.
2.2. Kredīta ņēmējam ir tiesības atmaksāt kredītu pilnībā vai daļēji Kreditētājam pirms Kredīta atmaksāšanas grafikā noteiktā termiņa, par to rakstveidā 10 dienas iepriekš, informējot Kreditētāju, nosūtot rakstveida iesniegumu uz Kreditētāja juridisko adresi vai uz e-pastu, vai arī telefoniski sazinoties ar Kreditētāju. Ja Kredīta ņēmējs izmanto tiesības pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa, tad nekavējoties tiek noslēgta rakstveida vienošanās, kurā tiek norādīta atmaksājamā summa saskaņā ar Līguma 2.punkta noteikumiem, kas Kredīta ņēmējam jāsamaksā Kreditētājam 3 dienu laikā.
2.2.1. Veicot pilnu vai daļēju Kredīta atmaksu Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditētājam noslēgtajā vienošanās norādītos maksājumus, ieskaitot Līgumsodu (ja tāds aprēķināts), par laika periodu līdz paziņojumā par daļēju pirmstermiņa atmaksu norādītajam datumam.
2.3. Kredīta ņēmējs nav tiesīgs cedēt no šī Līguma izrietošās saistības citām fiziskajām vai juridiskajām personām.
2.4. Gadījumā, ja Kredīta ņēmēja parādu piedziņa varētu būt apgrūtināta vai ilgstoša, Kreditētājs ir tiesīgs cedēt visus savus no šī Līguma izrietošos prasījumus.
2.5. Kredīta ņēmējs piekrīt savu datu apstrādei un Kreditētāja tiesībām gan saņemt datus par Kredīta ņēmēju no Trešām personām, gan nodot Aizņēmēja datus Trešām personām par Kredīta ņēmēju un visām viņa saistībām - pret Kreditētāju ar mērķi izvērtēt Kredīta ņēmēja maksātspēju, vienlaicīgi ņemot vērā arī Kredīta ņēmēja uzņemtās saistības pret citiem kreditoriem, veidot Kredīta ņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām, iekļaujot datus parādnieku reģistros; nodrošināt citiem Kredīta ņēmēja kreditoriem viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Kredīta ņēmējam pilnīgu kredītinformāciju. Kredīta ņēmējs piekrīt Kredīta devēja tiesībām kredīta maksājumu kavējuma vai pilnīgas neizpildes gadījumā iegūt datus no Trešajam personām par deklarētās dzīvesvietas adresi.
2.6. Parakstot šo Līgumu, Kredīta ņēmējs apstiprina, ka devis piekrišanu Kreditētājam Kredīta ieskaitīšanai uz Līgumā norādīto Pārdevēja bankas norēķina kontu, par šī līguma 4.1 punktā norādīto preci / pakalpojumu.
2.7. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs kavē kaut vienu no Kredīta atmaksāšanas grafikā noteiktajiem maksājumu termiņiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, viņam ir pienākums pēc Kreditētāja pieprasījuma nekavējoties gādāt galvinieku vai Kredīta atmaksu nodrošināt ar ķīlu. Šajā gadījumā tiek noslēgts attiecīgs galvojuma vai ķīlas līgums, par kura noformēšanu Kredīta ņēmējs maksā Kreditētājam papildus komisijas maksu saskaņā ar Kreditētāja cenrādi. Ja Kredīta ņēmējs nepilda šī punkta noteikumus, tad Kreditētājam ir tiesības nekavējoties piemērot līgumsodu EUR 20 apmērā. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Kredīta ņēmēju no šī punkta prasību izpildes.

3. ATBILDĪBA PAR LĪGUMSAISTĪBU PĀRKĀPUMIEM
3.1. Ja Kredītņēmējs kavē maksājuma grafikā noteiktos termiņus vai / un neievēro maksājumu apmēru, tad Kreditētājam ir tiesības izsūtīt rakstiskus atgādinājumus, piemērojot par katru atsevišķu gadījumu šī dokumenta noformēšanas, administrēšanas un izsūtīšanas maksu (parāda atgūšanas izmaksas). Ja Kredītņēmējs ir juridiska persona, tad dokumentu noformēšanas, administrēšanas un izsūtīšanas izmaksas katrā atsevišķā gadījumā ir EUR 40. 
3.2. Lietojuma un nokavējuma procentu, līgumsoda, dokumentu noformēšanas, administrēšanas un izsūtīšanas maksas samaksa neatbrīvo Kredīta ņēmēju no Līguma saistību izpildes.
3.3. Līdzēji ir vienojušies, ka visi Kredīta ņēmēja parādi tiek dzēsti sekojošā secībā: 1)nenomaksātie procenti (lietojuma un nokavējuma); 2)pamatsumma; 3)komisijas maksa, dokumentu noformēšanas, administrēšanas un izsūtīšanas maksa, 4)līgumsods.
3.4. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda pielīgtās saistības un Kreditētājs veiks darbības, lai nodrošinātu Kredīta atgūšanu pirmstiesas ceļā, tad Kredīta ņēmējs sedz visus ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus.
3.5. Ja Kredīta ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda pielīgtās saistības arī pēc 3.1.punktā noteikto atgādinājumu izsūtīšanas, tad Kreditētājam ir tiesības vērsties parādu piedziņas uzņēmumos vai atgūt parādu tiesas ceļā, un, papildus neatmaksātajai pamatsummai, piemērot Kredīta ņēmējam nokavējuma procentu aprēķinu 0,05 % apmērā no nenomaksātā pamatparāda par katru kavējuma dienu, vai līgumsodu 0,5 % apmērā no nenomaksātā pamatparāda par katru kavējuma dienu un atprasīt visas pārējās izmaksas, kas radušās parāda atgūšanas procesā. Līgumsods un nokavējuma procenti tiek rēķināti par katru kavējuma dienu, sākot no nākošās dienas pēc kavējuma termiņa iestāšanās un beidzot ar dienu, kad kavētais maksājums ir izpildīts pilnībā. Ja pielīgto nokavējuma procentu summa ir lielāka par līgumsodu, Kredīta ņēmējam ir jāmaksā tikai nokavējuma procenti.

4. LĪGUMA ATCELŠANAS NOTEIKUMI
4.1. Kreditētājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, par to rakstveidā paziņojot Kredīta ņēmējam, un pieprasīt no Kredīta ņēmēja tūlītēju procentu samaksu līdz līguma izbeigšanās dienai; visas Kredīta pamatsummas samaksu; visas izmaksas, kas radušās parāda atgūšanas procesā, un līgumsoda samaksu sekojošos gadījumos, rēķinot līdz līguma izbeigšanās dienai:
4.1.1. Kredīta ņēmējs nokavējis kaut vienu no Kredīta atmaksāšanas grafikā noteiktajiem maksājumu termiņiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
4.1.2. Kredīta ņēmējs un/vai viņa Galvinieks sniedzis Kreditētājam nepatiesas vai maldinošas ziņas, kuras kalpojušas par pamatu Kredīta izsniegšanai; Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Kredīta ņēmēju no līguma darbības termiņa laikā aprēķināto procentu un līgumsodu samaksas un no likumisko lietojuma procentu samaksas par laikā neatmaksātās summas kavējumu.
4.2. Līdzēji ir vienojušies, ka šī Līguma 4.1.punktā paredzētajā gadījumā Līgums ir izbeigts 3 (trešajā) dienā, skaitot no rakstveida paziņojuma par līguma izbeigšanu izsūtīšanas dienas Kredīta ņēmējam.
4.3. Līguma vienpusēja izbeigšana Līguma 4.1.punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo Kredīta ņēmēju no pienākuma izpildīt visas no šī Līguma izrietošās saistības.
4.4. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējam tiek pasludināts maksātnespējas process, Kredīta ņēmējs garantē, ka par parādu Kreditētājam viņš savlaicīgi informēs administratoru un no šī Līguma izrietošās parādsaistības tiks norādītas saistību dzēšanas plānā.

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līdzēji, paužot savu patieso gribu, abpusēji un brīvi ir vienojušies, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Šis Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem, ieskaitot Kredīta ņēmēja likumiskos, testamentāros un/vai līgumiskos mantiniekus Kredīta ņēmēja nāves gadījumā.
6.2. Visi paziņojumi, iesniegumi, lūgumi, brīdinājumi vai pretenzijas saistībā ar šo Līgumu iesniedzami rakstiskā formā un ir uzskatāmi par nodotiem otram Līdzējam, ja ir saņemts rakstisks adresāta apliecinājums par dokumenta saņemšanu vai notecējis 7 (septiņu) kalendāro dienu termiņš, skaitot no dokumenta nosūtīšanas dienas. Jebkura dokumentācija tiek uzskatīta par nosūtītu pusei pienācīgā veidā, ja tā ir nosūtīta ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu uz šajā Līgumā Līdzēja norādīto adresi. Termiņš tiek skaitīts no dienas, kad pasta komersants ir saņēmis adresātam paredzēto sūtījumu.
6.3. Līdzēji apņemas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņot viens otram par savu rekvizītu un datu, ieskaitot dzīvesvietas adreses un bankas norēķinu kontu, maiņu. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikumus, tad otrai Pusei ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 20 apmērā par katru gadījumu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Kredīta ņēmēju no šī punkta prasību izpildes.
6.4. Visus jautājumus, kas saistīti ar Preci / pakalpojumu (kvalitāte u.c) Kredīta ņēmējs risina ar Kreditētāju. Ja Kredīta ņēmējam ir tiesības izmantot likumdošanā noteiktās tiesības atprasīt par preci samaksāto naudas summu, bet viņš, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasības, Kredīta ņēmējam ir tiesības vērst prasījumu pret kredīta devēju sešu mēnešu laikā no preces saņemšanas dienas vai dienas, kad Kredīta ņēmējam saskaņā ar līgumu bija jāsaņem prece. Kreditētāja pienākums ir izskatīt Kredīta ņēmēja prasījumu 30 dienu laikā. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs izmanto atteikuma tiesības no preces, Kredīta ņēmējs rakstiski informē Kreditētāju trīs dienu laikā no atteikšanās brīža, pievienojot paziņojumam pierādījumus par preces nosūtīšanu /atgriešanu Pārdevējam.
6.5. Patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību un kontroli veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.
6.6. Līdzēji šo Līgumu ir izlasījuši, noteikumus kopīgi apsprieduši, piekrīt visiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
6.7. Šis Līgums satur galīgo Līdzēju gribas izpaudumu.
6.8. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, katrs eksemplārs uz 2 (divām) lapām, latviešu valodā ar vienādu juridisku spēku, viens no Līguma eksemplāriem glabājas pie Kreditētāja, bet otrs - pie Kredīta ņēmēja.